Informācija medijiem                                            Rīgā, 2020.gada 24.novembrī

Vides organizācijas atkārtoti lēmušas saudzēt lūšus

          Šā gada oktobrī Vides konsultatīvā padome, tai skaitā to pārstāvošās 20 nevalstiskās vides organizācijas, izskatot jautājumu par lūšu medībām Latvijā, ir lēmušas par lūšu medību pārtraukšanu un „nulles limita” noteikšanu 2020/2021.gada lūšu medību sezonai. Lēmums 19.oktobra vēstulē darīts zināms Valsts meža dienestam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Lēmums, pieņemts balstoties uz šādiem argumentiem:

1) sugai un tās apsaimniekošanai ir aizsardzības statuss Eiropas valstu kopējā kontekstā; Dzīvotņu direktīva 92/43/EEK paredz 4.pielikuma sugas stingru aizsardzību, kas nozīmē, ka derogācija dalībvalstij jāpierāda, pamatojoties uz direktīvas 16.panta nosacījumiem;

2) sugas apsaimniekošana jāveic, izmantojot neinvazīvās metodes, turklāt visas Baltijas populācijas līmenī (kaimiņvalstis Lietuva, Igaunija lūšus nemedī);

3) medību rosinātāju rīcībā nav, kā arī vispārēji publiski pieejama nav uz zinātniskiem datiem balstīta informācija par lūšu radītiem apdraudējumiem cilvēkiem un nodarītiem postījumiem saimniecībām;

4) Valsts meža dienesta rīcībā nav ticamu, pārbaudāmu un zinātniski pamatotā ceļā iegūtu datu par lūšu populācijas apjomu un tās stāvokļa novērtējumu valstī (norādīts š.g. Valsts kontroles slēdzienā https://lrvk.gov.lv/lv/aktualitates/valsts-kontrole-vai-musu-vardi-sakrit-ar-darbiem-apsaimniekojot-medijamas -sugas);

5) lielo plēsēju, t.sk. lūšu pozitīva ietekme uz zālēdāju sugu populācijām (tās uzturot veselīgā un ierobežota skaita stāvoklī);

6) medību uzraugošās valsts iestādes VMD bažas par nespēju kontrolēt malumedības valstī (t.sk. uz lūšiem, kā to atzina VMD pārstāvis 2019.g. 1.oktobra VKP sanāksmē);

7) lūšu lielāka skaita un drošākas populācijas nepieciešamība ir tās sabiedrības daļas interesēs, kura grib gūt savu nepastarpinātu pieredzi ar šiem dzīniekiem sastopoties dabā.

          Taču 16.novembrī Valsts meža dienesta sasauktajā darba grupas sanāksmē lūšu medību limita noteikšanai 2020/2021.gada medību sezonai, Vides konsultatīvās padomes lēmums par „nulles limitu” tika uzklausīts, bet netika atbalstīts. Nomedīšanas limits Eiropā stingrā aizsardzības statusā esošai direktīvas sugai Latvijā tiek turpināts plānot arī šogad, neskatoties uz 20 vides organizāciju ekspertu argumentētu lēmumu, kā arī Valsts kontroles 2019.gada 14.maija revīzijas ziņojumu Nr.2.4.1-16/2019„Vai medījamās sugas apsaimniekojam tālredzīgi”.

          VKP ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā. VKP sastāvā ir 20 biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis ir vides aizsardzība.

Informāciju sagatavoja:

Andis Liepa

29136137